Algemene voorwaarden Pedicuresalon Jolanda vd Heijden


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicuresalon Jolanda vd Heijden en een cliënt , voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.


Inspanningen
Pedicuresalon Jolanda vd Heijden zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de nu geldende regels. Pedicuresalon Jolanda vd Heijden zal de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.


Afspraken
De cliënt moet Annulering/verzetten van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicuresalon Jolanda vd Heijden melden. Indien de cliënt dit niet of niet op tijd nakomt, mag Pedicuresalon Jolanda vd Heijden 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicuresalon Jolanda vd Heijden de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeltarief berekenen. Pedicuresalon Jolanda vd Heijden zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden dat zij Pedicuresalon Jolanda vd Heijden op de hoogte stellen. Pedicuresalon Jolanda vd Heijden kan ten alle tijden een afspraak annuleren op medische, familiare /prive omstandigheden of onverwachte scholing.

 

Ambulant
Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicuresalon Jolanda vd Heijden gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicuresalon Jolanda vd Heijden de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

Betaling
Pedicuresalon Jolanda vd Heijden vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicuresalon Jolanda vd Heijden vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar website en in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. {Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.}
Betaling in termijnen is onmogelijk. Facturen worden alleen verstrekt bij cliënten die recht hebben op vergoeding van zorgverzekeraar of belastingdienst.

 

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Pedicuresalon Jolanda vd Heijden vóór de eerste behandeling van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicuresalon Jolanda vd Heijden neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een schriftelijk systeem en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicuresalon Jolanda vd Heijden zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Eigen persoons en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de cliënt.


* Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn NAW gegevens noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
* Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
* Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten en/of huidafwijkingen op een papieren of digitale anamnese kaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn huid/voet problemen. Ook voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar de behandelde (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
* Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen, het hebben van Diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
*Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van mijn behandelingen met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere medische disciplines.
*Ik heb te allen tijde recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren geweest bij de dienstverlening

Geheimhouding
Pedicuresalon Jolanda vd Heijden is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak waardoor Pedicuresalon Jolanda vd Heijden verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid
Pedicuresalon Jolanda vd Heijden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicuresalon Jolanda vd Heijden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
Beschadiging en diefstal
Pedicuresalon Jolanda vd Heijden heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicuresalon Jolanda vd Heijden meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Garantie
Pedicuresalon Jolanda vd Heijden geeft de cliënt tot 7 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt de adviezen van Pedicuresalon Jolanda vd Heijden omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.
- De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
- Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Pedicuresalon Jolanda vd Heijden zelf.


Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch en schriftelijk gemeld worden aan Pedicuresalon Jolanda vd Heijden, indien een klacht gegrond is, zal Pedicuresalon Jolanda vd Heijden de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Indien Pedicuresalon Jolanda vd Heijden en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de klachtencommissie van Provoet, waarbij Pedicuresalon Jolanda vd Heijden is aangesloten.

 

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in en rond de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon Jolanda vd Heijden het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Huisdieren zijn in de praktijkruimte niet toegestaan.
Er wordt vd client verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.
In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.

 

Contra Indicaties
In het belang van de gezondheid van de cliënt, Pedicuresalon Jolanda vd Heijden en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:
1. Besmettelijke (huid-) ziekten
2. Griep of ernstige verkoudheid
3. Koorts
4. Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters) zal deze klacht niet behandeld kunnen worden.

 

Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicuresalon Jolanda vd Heijden en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

 

Privacy Policy

 

Pedicure Jolanda vd Heijden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Jolanda vd Heijden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pedicure Jolanda vd Heijden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Pedicure Jolanda vd Heijden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Administratieve doeleinde;
Het geven van uw behandeling;
Het versturen van afspraak herinnering via mail, app of factuur;
Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode / Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum / BSN nummer / Behandelend (huis) arts /Gegevens over gezondheid.
In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicure Jolanda vd Heijden. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.
Uw persoonsgegevens worden door  Pedicure Jolanda vd Heijden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode;
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Conform de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geven een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is.
Wij als  Pedicure Jolanda vd Heijden geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van U te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen.
Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.
Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard.
Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via Zorgmail dit is een beveiligde mail.
Declaratie gaat via ProVoetzorg , deze programma’s zijn beveiligd met een wachtwoord en specifieke internet sleutel.
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt
neem dan contact met ons op!